conference logo

Playlist "OsmoDevCon 2018"

SDR PHY for OsmocomBB status update

Piotr Krysik and Vadim Yanitskiy